01108-1PHP infoBoard V.7 Plus
สตง ยืนยันไม่เห็นด้วยกับเทศบาล

สตง ยืนยันไม่เห็นด้วยกับความเห็นของเทศบาล ให้หาผู้ชดใช้เงินคืน กรณีจ่ายขาดเงินสะสม โบนัส  ผมจึงตอบยืนยันตามเดิม ตามหนังสือ ว.๒๕ ๙ มี ค ๒๕๔๙ ว๕ ประกอบกับหนังสือ  ๙ ม ค ๒๕๕๐ ที่ให้ถือปฏิบัติ มท ๐๘๐๙ลว  ๙ม ค ๒๕๕๐  และได้มีหนังสือหารือ กรม อีกทางหนึ่งด้วย ถ้าหาก กรมฯตอบเห็นด้วยกับ สตง ผมก็คงต้องกลับมาตั้ง กรรมการสอบละเมิด ซึ่งได้โทร คุยกับอาจารย์ที่สอนอบรมเรื่อง ละเมิด อยู่ในกระทรวงการคลัง ท่านบอกว่า ไม่เป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จะไม่มีผู้ต้องชดใช้   หากเป็นไปตามนั้นเรื่องก็คงไปไม่ถึงศาลปกครอง  แต่ผมจะแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัยต่อไป ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง พรบ ผู้ตรวจการแผ่นดินปลัด - pol at hotmail.com
26/10/2011 - 21:55 - 171.4.180.xx
แก้ไข หนังสือ ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๕ ลว ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ หนังสือ ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๓/ว๕ ลว ๙ มกราคม ๒๕๕๐ หนังสือ ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙/๓๕ ลว ๕ มกราคม ๒๕๕๐
ปลัด ลบ -
26/10/2011 - 22:07 - 171.4.180.xx
เห็นด้วยกับท่านปลัดนะครับถ้ามีกรณีที่เราเห็นว่า เราปฎิบัติโดยชอบด้วย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ถ้า สตง.ไม่เห็นด้วยหรือเห็นว่า กฎหมายไม่เป็นธรรม ล้าสมัย หรือทำให้ไม่เสมอกันในทางกฎหมาย(ท้องถิ่นได้มาก หน่วยงานอื่นได้น้อย) ก็เห็นควรเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายต่อไป ตามนัย มาตรา 32 ของ พรบ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ใช่มาไล่เอากับท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ

Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข] ลบ
28/10/2011 - 14:36

- แก้ไขล่าสุด
10/11/2011 - 12:13


 

ท่าน ปลัด ลบ อยู่ที่ไหนครับ ขอ เบอร์โทร หรือ อีเมลล์ด้วย ผม ปลัด อบ. กรณีคล้าย ๆ ท่าน ป. จะได้หารือหน่อย

ป.วิรัตน์ 089 2459689

ป.วิรัตน์ - por.wirat at hotmail.com
27/10/2011 - 05:37 - 113.53.152.xx
วันอังคารที่ ๑ พ ย ๒๕๕๔ ผมจะโทร นะครับ
ปลัด ลบ -
27/10/2011 - 20:55 - 171.4.180.xx

01108-1 No. 1

เทศบาลผมก็เหมือนกับท่าน แต่มีเพิ่มเติมกรณีจ่ายจากเงินรายได้ก็เรียกคืนด้วย โดยแจ้งว่าไม่มีระเบียบให้เบิก ปลัด - suwat010217 at hotmail.com
27/10/2011 - 21:45 - 101.51.43.xx

01108-1 No. 2

สตง ก็บ้าอำนาจ บ้าระเบียบ หามาตรฐานไม่ได้ รึจะให้พูดมากกว่านี้  สตง  ก็ตัวดีครับ  เบื่อๆๆปลัดน้อย - localman99 at hotmil.com
2/11/2011 - 18:52 - 125.26.150.xx

01108-1 No. 3

เมื่อไม่เป็นละมิด จะไปตั้งสอบละเมิดทำไม  ถ้าสตง.แมนกฎหมายจริง สตง.ต้องมีคำสั่งเรียกเงินคืน ไม่ใช่ทำเพียงข้อเสนอแนะ ซึ่งข้อเสนอแนะเป็นความเห็นของสตง. ถ้าทำคำสั่งถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ท้องถิ่นจะได้นำไปฟ้องศาลปกครอง และจะได้ถือคำวินิจฉัยของศาล เป็นบันทัดฐานในการปฎิบัติ จะได้เป็นข้อยุติ ทั้งสตง.เอง และหน่วยงานรับการตรวจ เพราะสตง.เองก็มีความเห็นในการตรวจแต่ละท้องถิ่น บางทีประเด็นเดียวกัน แต่มีความเห็นไปคนละทิศทาง แนวทางไม่อยู่กัยรองกับรอย น่าเบื่อหน่าย  เอะอะก็ทำข้อเสนอแนะให้เรียกเงินคืน  ยี่สิบกว่าปี ที่ข้าฯ ทำงานท้องถิ่น สตง. มีความเห็น " เสนอแนะให้เรียกเงินคืน " ซึ่งน่าจะเป็นสำนวนประจำสตง. ไม่เคยให้มันออกคำสั่งเรียคืนสักที  สรุปง่าย ไม่ต้องตกใจ ใครอยากได้เงินคืน ให้ออกคำสั่งเรียกเงินคืน แล้วนำไปฟ้องศาลปกครอง ( กรณีมีข้อโต้แย้งตามหลักกฏหมาย หรือระเบียบนะ)  ถ้าศาลวินิจฉัยให้คืนเงิน จะคืนทันที ไม่เช่นนั้น อย่าไปคืน ก็จบ

ปป - 555 at h0tmail.com
3/11/2011 - 14:12 - 182.53.171.xx
กรณีของผม (ผู้ตั้งกระทู้) ที่ตองตั้งกรรมการสอบละเมิดก็เพราะ สตง ให้หาผู้รับผิดชดใช้ แล้วผู้ว่าก็ตาขาว เห็นด้วยกับ สตง ตามข้อ ๑๐๓ และมาตรา ๔๔ พรบ สตง ดังนั้นจึงไม่ทางอื่นเลือก ซึ่งผมเห็นในเมื่อไม่เป็นละเมิดอย่างร้ายแรง ก็ไม่ชดใช้แต่อย่างใด ใครมีความเห็นก็เพิ่มเติมได้นะครับ เพื่อเป็นความรู้ซึ่งกันและกัน
ผู้ตั้งกระทู้ ลบ -
6/11/2011 - 00:46 - 223.205.53.xx

01108-1 No. 4

ในเมื่อไม่เป็นการละเมิด แล้วจะต้องหาผู้ชดใช้ทำไมอีก ไม่เข้าใจ จะให้ใครชดใช้ละ มันเป็นหลักกฏหมายพื้นๆ เมื่อไม่เป็นละเมิด ก็ไม่เกิดเสียหายต่อราชการ แล้วจะต้องชดใช้อย่างไรอีก การเบิกจ่ายเงินสิทธิประโยชน์อื่น (หรือโบนัส) นั้น ทั่วประเทศเป็นปัญหาข้อถกเถียงอยู่ไม่จบสิ้น และน่าจะเป็นปัญหาข้อกฏหมายหรือข้อระเบียบ ผมถึงอย่ากให้ข้อโต้แย้งนี้ นำไปสู่ศาลวินิจฉัย จะได้เป็นบันทัดฐานเสียที ซึ่งบางท้องถิ่น สตง.ก็จะเรียกเงินคืนทั้งเบิกจากเงินงบประมาณ และที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม  ผออยากให้ทุกท่านได้ดูข้อกฏหมายและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการแรก ประเทศไทยใช้หลักกฏหมายลายลักษณ์อักษร กล่าวคือต้องตีความตามตัวอักษร

  ผมจะไล่สายกฏหมายให้ดูเริ่มตั้งแต่กฏหมายแม่บท

รัฐธรรมนูญฯ ม.253  บัญญัติ ..ให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าว ( การเงิน การคลัง การงบประมาณ) เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง..

  ระเบียบมท. ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินฯ ข้อ 90 ....ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้

(1).........

(2) เบิกเงินให้พนักงานท้องถิ่นตามสิทธิตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอืนตามกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ฉะนั้น ถ้าตีความตามตัวอักษร ตามกฏหมายและระเบียบข้างต้นแล้ว เงินโบนัสหรือเงินตอบแทนประโยชน์อืนนั้น เป็นเงินตามสิทธิที่พนักงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับโดยชอบเป็นไปตามหลักกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการใช่หรือไม  ซึ่งเป็นการเบิกเงินตามสิทธิหรือประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง มันเป็นหลักกฏหมายพื้นๆๆ แม้นคนไม่จบนิติฯ ก็น่าจะเข้าใจ แล้วสตง. เอาหลักอะไรมาเรียกเงินคืน ละเมิดก็ไม่เข้า ทุจริตก็ไม่ใช่ ฝ่าฝืนกฏหมายก็ไม่ฝ่าฝืน อยากให้ทุกท่านช่วยกันพิเคราะห์ดู ผมถึงอยากให้ศาลปกครองได้มีโอกาสวินิจฉัยข้อโต้แย้งนี่สักที จะได้เป็นบันทัดฐาน เลิกมีความเห็นมั่วๆๆ เสียที

อีกอย่างอย่าลืม จะเรียกเงินคืนต้องทำเป็นคำสั่ง มันจะเป็นคำสั่งทางปกครอง ไม่ใช่ทำแค่ข้อเสนอแนะนะ

  ส่วน ม. 44 พรบ.สตง.บัญญัติว่า ..ตรวจพบข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ......

กล่าวคือไม่ปฏิบัติตาม ผลเน้นสีแดง เมื่อเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตาม ตัวบทกฏระเบียบ แล้วยังจะหวั่นไหวอะไรอีก

 

 

 

 ปป - 555 at hotmail.com
7/11/2011 - 11:10 - 182.53.166.xx
ขอบคุณ เพื่อนพนักงานเทศบาล ทุกๆความเห็นครับ ผมจะทำให้ดีที่สุดครับ
ผู้ตั้งกระทู้ ลบ -
9/11/2011 - 10:04 - 125.26.61.xx

01108-1 No. 5

ข้อต่ออีกนิด ถ้า (ถ้านะ) ถ้าต้องชดใช้เงินคืนจริงๆ กรณีเบิกจ่ายไม่ชอบ ผู้ที่ต้องส่งคืน ก็คือสี่ทหารเสือ 1 หัวหน้ากอง ผู้เบิก 2 หัวหน้ากองคลัง ผู้ตรวจฎีกา 3 ปลัด ผู้ตรวจผ่านฎีกา และลงนามเช็ค 4 นายกฯ ผู้อนุมัติฎีกา คืนตามสัดส่วน ( ต้องเข้าละเมิดด้วยนะ)

และ ม. 44 พรบ.สตง. (ต่อ)  ไม่ได้ให้อำนาจสั่งการตรงต่อหน่วยงานรับการตรวจ กรณีตรวจพบข้อพกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ มีอำนาจทำความเห็น (เสนอแนะ) รายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้กำกับดูแลท้องถิ่นหน่วยงานรับการตรวจ  เป็นผู้ออกคำสั่ง ส่วนสตง.จะสั่งตรงไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจตามสายบังคับบัญชา  สตง.ทำได้แค่ข้อเสนอแนะเท่านั้น  และมีหลายเทศบาลทางภาคใต้ เบิกจ่ายเงินโบนัสหรือเงินตอบแทนพิเศษมาแล้ว ทั้งจากเงินงบประมาณ และจากเงินสะสม แต่สตง.ก็ไม่ได้เสนอแนะเรียกเงินคืนนะ แต่ความเห็นในกระทู้นั้น เป็นความเห็นตามหลักกฏหมาย เพื่อเสนอแนวทางในหลักกฏหมาย สำหรับท้องถิ่นที่จะนำไปพิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการดำเนินการเมื่อมีข้อโต้แย้ง ขอบคุณ ปป - 555 at hotmail.com
7/11/2011 - 14:14 - 182.53.166.xx

01108-1 No. 6

คิดว่าต้องตั้งละเมิดก่อน  เมื่อความเห็นของกรรมการไม่ละเมิดอย่างร้ายแรง  ก็เสนอผู้ว่า  ไม่ต้องคืน  ไม่ตั้งละเมิด  แล้วจะรู้กันเองได้งัยว่าไม่ละเมิด  ใครเค้าจะเชื่อเราเด็กน้อย - ei_q_zung at hotmail.com
7/11/2011 - 16:04 - 118.172.166.xx

01108-1 No. 7

(

"

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๔๘

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗/๒๕๔๗ป.สี่แผ่นดิน - kai011991 at hotmail.com
8/11/2011 - 08:29 - 209.73.132.xx

01108-1 No. 8

๒.เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย๓.การกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นป.ไก่สี่แผ่นดิน - kai011991 at hotmail.com
8/11/2011 - 08:55 - 209.73.132.xx

01108-1 No. 9


หน้า : 1