01604-1PHP infoBoard V.7 Plus
แบบสำรวจความต้องการในการกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ


pdf [ Attach pdf File ]

undefined


Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข]
18/10/2012 - 13:45

 

ครับ ผมในฐานะสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาล การคิดและการนำเสนอสิทธิ์ของพนักงานเทศบาลเป็นสิ่งดี คงไม่มีใครคัดค้าน และให้การสนับสนุนเสมอ ด้วยความเห็นใจกรรมการฝ่ายวิชาการนะครับ ถ้าการเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องให้แต่ปลัดเทศบาล มันจะนำมาซึ่งความเสื่อมและขาดความศรัธาในการปฎิบัติหน้าที่ของสมาคมเอง คงไม่มีใครคัดค้านถ้าท่านทำในนามชมรมปลัดเทศบาล แต่นี้เป็นสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้บริหารควรมีความจริงใจกับกลุ่มอื่น ๆ บ้าง และจะดูดี ผมขอเสนอว่าเรื่องนี้ไม่ควรเป็นเรื่องเร่งด่วนซักเท่าไหรเพราะในท้องถิ่นที่มีรายได้เท่ากัน ปลัด มีสิทธิ์เหนือคนอื่นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การเลื่อนระดับ ค่าตอบแทน ค่าบริหาร การใช้ทรัพยากร ฯลฯ  เพราะฉะนั้น ผู้บริหารสมาคมควรผลักดันเรื่องเร่งด่วนเพื่อคนกลุ่มอื่น ๆ อย่างจริงจัง เช่น ค่าตอบแทนตำแหน่ง ผอ.กอง 7 การมีสิทธิ์เลื่อนระดับ ให้สามารถเติบโตได้เทียบเท่ากับปลัด(เป็นคนละส่วนกับการบริหารยังไงปลัดเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฏหมายอยู่แล้ว) และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนเรื่องให้ปลัดเลื่อนเป็นกรรณีพิเศษนะความจริงก็พิเศษมาหลายครั้งแล้ว ตอนปรับชั้นขนาดเทศบาลปลัด 7 เป็น 8 จึงอยากให้สมาคมคิดถึงกลุ่มอื่นบ้าง ผมคิดว่าจะทำให้การบริหารสมาคมจะมีความมั่นคงยั่งยืน และสากล เป็นที่ยอมรับของพนักงานเทศบาล มากขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อน ๆ พนักงานที่ผ่านมา แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้ ดูออกจะไม่ค่อยดีเท่าไร เป็นไปได้ให้ผลักดันเรื่อง อื่น ๆ ที่ยังค้างอยู่ให้ควบคู่ไปด้วยครับ ขอบคูณครับเธียรเมฆ ทัลวัลลิ์ - tian_13 at windowslive.com
19/10/2012 - 09:11 - 183.88.56.xx
และผมคิดว่าคงมีแต่ปลัดเทศบาลเท่านั้นที่สนับสนุนแนวคิดนี้ (ถ้าปลัดลงซื่อไม่ควรถือว่าเป็นความเห็นของพนักงานทั้งหมดนะครับ)
เธ๊ยรเมฆ ทัลวัลลิ์ ลบ -
19/10/2012 - 09:14 - 183.88.56.xx

01604-1 No. 1

เห็นด้วยกับคุณเธียรเมฆ สิ่งที่กรรมการวิชาการควรคิดและผลักดันเร่งด่วนการเยียวยาผู้กระทบนโยบายรัฐบาล ผู้บรรจุก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่ง หน่วยงานอื่นเขาเบิกจ่ายไปนานแล้ว  ยกเว้นท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้  เข้าใจนะเพราะตัวแทนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ก็คือปลัดเทศบาล  ไม่นึกถึงพนักงานที่รับเงินเดือนเท่ากับลูกจ้างที่บรรจุใหม่วุฒิปริญญาตรี  ทั้งๆ ที่ทำงานมาเป็น ๑๐ ปีแล้วคนท้องถิ่น - aaat at hotmail.com
19/10/2012 - 11:31 - 182.52.96.xx
ผมคนกลางนะ ผมถามก่อนว่ามีใครบ้างที่สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคม สมาคมคือการจัดตั้งของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งและก็หาสมาชิกเข้าร่วม ผู้เป็นแกนนำจัดตั้งนะแหละที่เขาเป็นนายกสมาคม สรุปแล้วใครอยากได้อะไรก็ตั้งชมรม สมาคมขึ้นมาแล้วต่อสู้เอา อยากได้ก็ต้องลงแรงต่อสู่เอา เขาไม่สู้ให้คนอื่นหรอก ตัวใครตัวมัน เราต้องรวมกลุ่มกันเข้าไว้สิ สู้เหมือนเขาสิ ใครหน้าไหนจะสู้ให้เราจำไว้
ผ่านมา ลบ -
19/10/2012 - 11:49 - 203.114.110.xx
ท่านเป็นกลางจริง ๆๆ เป็นกลางแบบตัวใครตัวมัน 5555555
aaaa ลบ -
19/10/2012 - 12:23 - 183.88.56.xx
การก่อตั้งสมาคมพนักงานเทศบาลไม่ได้ตั้งขี้นเหมือนชมรมต่าง ในทุกวันนี้ แต่มีประวัติและมีขั้นมีตอนโดยรวบรวมจากชมรมแต่ละวิชาชีพเข้าด้วยกัน ฯลฯ ขณะนี้ได้มีชมรมต่าง ๆ ในงานของเทศบาลเกิดขึ้นมาก หลายชมรมโดยแบ่งตามสายวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ชมรมนักบริหารการศึกษาซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคมนักบริหารการ ศึกษา ชมรมช่างเทศบาล ชมรมนักบริหารงานคลัง ชมรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลและเมืองพัทยา ชมรมนักบริหาร งานทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนักบริหารงานเทศบาล จึงมีแนวความคิดที่จะรวมชมรมต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็น สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับสมาคมข้าราชการพลเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีระหว่างพนักงานเทศบาลทั่วราชอาณาจักรให้เกิดความรักและความร่วมมือในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและอาชีพ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันจึงได้ มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาจัดตั้งสมาคม โดยให้มีหน้าที่ในการร่างข้อบังคับของสมาคมพนักงาน เทศบาล คณะอนุกรรมการประกอบด้วย

1. นางอภิรดี เกิดศิริ ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานอนุกรรมการ
2. นายทองอาน พาไทสง ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงใต้ เป็นรองประธานอนุกรรมการ
3. นายนิรินธน์ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค เป็นอนุกรรมการ
4. นางไขแสง เรี่ยมประการ รองปลัดเทศบาลตำบลบางกรวย เป็นอนุกรรมการ
5. นายสันธนะ บัวชาติ รองปลัดเทศบาลตำบลชุมแพ เป็นอนุกรรมการ
6. นายอาคม นันตติกูล รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านบึง เป็นอนุกรรมการ
7. นายกมล เจนวาณิชยานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เป็นอนุกรรมการ
8. นายสัญชัย ทองอุทัย รองปลัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง เป็นอนุกรรมการ
9. นายธีระวิทย์ ทองนอก รองปลัดเทศบาลตำบลท่าใหม่ เป็นอนุกรรมการ


คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับของสมาคมพนักงานเทศบาลหลายครั้ง โดยครั้งแรกได้ประชุมที่ เทศบาลสำโรงใต้ เพื่อวางกรอบและแนวคิดในการร่างข้อบังคับของสมาคม โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสมาคมไว้เพื่อเป็น กรอบในการร่างข้อบังคับของสมาคมแต่มิได้ให้ยกเลิกชมรมนั้น ๆ และให้ประธานของชมรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าร่วม เป็นขณะผู้จัดตั้งด้วย โดยได้มอบหมายให้นายกมล เจนวาณิชยานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และนายอาคม นันตติกูล รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านบึง เป็นผู้ไปยกร่างเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการต่อไป การประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไปได้กำหนดให้เทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นหลักในการประชุม การประชุม พิจารณาร่างข้อบังคับของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหลายครั้งที่สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งได้รับความสะดวกจากนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ด้วยดีเสมอมาจนทำให้ร่างข้อบังคับสำเร็จด้วยดี ดังมีรายละเอียด เป็นข้อบังคับของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันคณะอนุกรรมการได้นำเสนอร่างข้อบังคับสมาคม พนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการบริหารชมรมนักบริหารงานเทศบาลจนได้มีมติให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับของสมาคมดังกล่าว

เมื่อคณะกรรมการบริหารชมรมนักบริหารงานเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้วได้ติดต่อประสานงานไปยังประธาน ชมรมต่าง ๆ เพื่อร่วมพิจารณาข้อบังคับของสมาคมอีกครั้ง ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากประธานชมรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริหารชมรมนักบริหารงานเทศบาล จึงได้มอบอำนาจให้ นางอภิรดี เกิดศิริ ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานีในขณะ นั้นไปจดทะเบียนของจัดตั้งสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2541 โดยใช้ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นสำนักงาน ชั่วคราวไปก่อน สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่ตั้งสมาคมพนักงานเทศบาล แห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานีเลขที่ 12 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ใบอนุญาต เลขที่ 4/2541

aaaaaaa ลบ -
19/10/2012 - 12:33 - 183.88.56.xx

01604-1 No. 2

อย่าคิดมากครับ เป็นเพียงการแสดงความต้องการของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่ต้องการมีความเติบโตก้าวหน้าในสายงานที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่พวกเราอย่าคิดแต่ว่าตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เช่นเดียวกับเราให้คิดในแง่บวกเข้าไว้ครับ

- สมาคมฯเป็นตัวกลางในการประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่น ครับ ที่ตัวแทนปลัดเทศบาลเขาเสนอมาเพื่อระดมความเห็นก็เป็นสิทธิของท่าน และในสายงานของปลัดใครเห็นด้วยก็ส่งกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับมาสมาคมฯก็จะประสานงานต่อให้

-สายงานอื่นก็สามารถทำได้ครับท่านก็ศึกษาข้อมูลและระดมความคิดเห็นมาสมาคฯก็เป็นตัวกลางในการประสานงานและผลักดันให้กับท่านทุกสายงานทุกตำแหน่ง เพราะสมาคมฯเป็นตัวแทนของพนักงานเทศบาลทุกคนนนะครับ

-เรื่องส่วนรวมเราก็ทำอยู่แล้ว สมาคมฯเป็นกรรมการในการยกร่างกฎหมายการบริหารงานบุคคล และกฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของ ท้องถิ่นเราไม่ได้ทำเฉพาะเรื่อง การบริหารงานบุคคลอย่างเดียว การเรียกร้องเงินจัดสรรให้ท้องถิ่นเราก็ทำนะครับ

-ทุกท่านต้องช่วยกันคิดและแสดงความเห็นด้วยเหตุ ด้วยผล อย่ามาทะเลาะกันเอง และให้มีความสามัคคีกัน ทุกสายงานสำคัญด้วยกันทั้งนั้น เราต้องหันหน้าเข้าหากันและปรึกษากันแสดงจุดยืน เสนอความต้องการมานะครับ คำด่าเสียดสี ใส่ร้ายกัน อย่านำมาเขียนนะครับ คนอื่นเขาจะมองและดูถูกเรา ว่าไม่มีวัฒนธรรม

***คำหยาบผมขออนุญาตลบนะครับ และเว็บบอร์ดแห่งนี้ มีไว้สำหรับให้ คนท้องถิ่น และผู้สนใจกิจการ การบริหารงานท้องถิ่น เขามาแสดงความเห็น มาแสวงหาความรู้ อย่าให้เขาต้องได้รับความหดหู่กลับไปนะครับ อายเขา 

***เว็บบอร์ดนี้ไม่มีการสมัครสมาชิกก็โพสต์ข้อความได้ ไม่มีการกรองคำหยาบ เพราะคนคิดว่าพวกเราชาวท้องถิ่นที่แท้จริงมีวัฒนธรรม คนที่เขียนด่าคนอื่นผมว่าไม่ใช่คนท้องถิ่นหรอก ใช่ไหมครับ

*** ก.อบต.ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ ๘ ในอบต.ขนาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว***

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2012/10/11208_1.pdf?time=1349339318116


http://www.thailocalgov2012.com/upload/(R2)palad_c8.pdf

***ผมจำคำพูดบางท่านมานะครับไม่รู้จริงหรือเปล่า ถ้าหัวไม่ส่าย หางก็ไม่กระดิก หัวไม่ไป หางก็ไม่ขยับนะครับ** ดูของ อบต.ข้างบนนะครับ อย่าทะเลาะกันนะครับ
Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข]
19/10/2012 - 15:54

- แก้ไขล่าสุด
19/10/2012 - 16:04
19/10/2012 - 16:07

ก.อบต.ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ ๘ ในอบต.ขนาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว

Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข] ลบ
19/10/2012 - 16:04

- แก้ไขล่าสุด
19/10/2012 - 16:07

ไม่ใช่นะครับ คุณกรรมการฝ่ายวิชาการ ไม่ได้เสนอแนวคิดเราไม่ได้แล้วคนอื่นไม่ได้ เพียงแต่แสดงความเห็นในฐานะพนักงานเทศบาล ผมเองที่เทศบาลก็มีสิทธิ์ที่จะทำรอง 8 ได้แล้ว แต่ที่เสนอความเห็นเพราะว่า สมาคมเราเป็นของทุกคน อยากให้กรรมการสมาคมช่วยให้ความสำคัญและผลักดันให้ในส่วนของพนักงานอื่น ๆ อย่างจริงจังด้วย คำพูดของท่านที่มองเจตนาของผมที่บอกว่าเมื่อเราไม่ได้แล้วคนอื่น ขาดความเป็นผู้ใหญ่ไปนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับ หากท่านคณะกรรมการได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคแล้ว ก็ขอประทานโทษด้วยนะครับ แต่ด้วยความจริงใจไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่น แต่เตือนท่านว่า อะไรก็ผลักดันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับปลัดเพียงส่วนเดียว ดูไม่สง่างามจริง ๆ ก็แค่เนี้ยท่านต้องอดทนในการวิพากษ์อย่างมีสติ และคิดว่าจริงไม่จริง สำหรับเทศบาลของผมไม่ต้องผลักอะไรเพราะรายได้เกิน 40 ล้าน แต่สงสารพรรคพวกที่เป็น ผอ. 7 และรองปลัด 7 ที่รายได้ไม่ถึง 40 ล้าน เงินประจำตำแหน่งก็ไม่ได้ ทำ 8 ก็ไม่ได้ แต่ปลัดละ เป็นระดับแปด มีเงินประจำตำแหน่ง อีก หรือท่านว่าไม่จริง แต่ขอร้องท่านอย่าใช้คำพูดแบบนั้นอีกนะครับ ยิ่งกว่าไม่สุภาพครับ คุณกรรมการฝ่ายวิชาการ
เธียรเมฆ ทัลวัลลิ์ รองปลัดเทศบาล ลบ -
19/10/2012 - 18:25 - 183.88.56.xx
ด้วยความเคาพรคุณเธียรเมฆ สมาคมฯนั้นเขาทำหลายเรื่อง การผลักดันในส่วนสายงานอื่นๆ ก็อยู่ในขั้นตอนที่เสนอขึ้นไปแล้ว เพียงแต่รอเวลาเท่านั้นครับ การเสนอกรณีพิเศษนั้น วันหนึ่งคุณก็จะเข้าใจและได้รับอานิสงฆ์นั้นเช่นกัน จำคำพูดผมไว้
sompol.org ลบ -
19/10/2012 - 20:02 - 49.49.152.xx
ผมก็ได้เป็นรอง 8 ด้วยอานิสสงค์จากเงินอุดหนุนนี่ละครับเมื่อปี 53 แต่ก่อนหน้านั้นผมก็ร่วมกิจกรรมกับสมาคมตลอด ตอนนี้อาจจะ***งๆไปบ้างแต่ก็ไม่ลืมสมาคมฯแห่งนี้ครับ
ปล ผมมาจากปลัด อบต.40 ขณะที่เพื่อนปลัดร่วมรุ่นของผมกำลังขอประเมิน 8 เป็นกรณีพิเศษใน อบต.ขนาดกลาง ตอนนี้ผมกำลังช่วยเพื่อนผมทีกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสู้เรื่องค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงอยู่ ส่วนเงิน ปจต.ของรองปลัด 6/7 หน.กอง/ผอ.กอง 6/7 ปลัดเชื้อ กำลังผลักดันอยู่ ผมอยาก้ห็นพวกท่านต่อสู้ร่วมกันไม่ไช่มาโจมตีกันแล้วรอรับอานิสสงค์แบบนี้มันไม่แฟร์สำหรับคนที่ตั้งใจทำงานครับ
รอง 7 สี่ปีกว่า ลบ -
20/10/2012 - 09:36 - 110.77.203.xx
อย่าคิดอานิสงอะไรเเลยครับ (เพราะหลักเกณฑ์นี้)ผมไม่ได้คิดตรงนั่แต่อยากเห็นการผลักดันกรณีพิเศษสำหรับ ผู้อำนวยการกอง ช่าง คลัง สป. ศึกษาบ้าง แค่นี้ครับ (เพราะผมไม่เคยเห็นกรรมการสมาคมลงแบบฟอร์มใเพื่อผลักดันประโยชน์ห้พนักงานส่วนอื่น ๆ อย่างจริงจัง นะครับ ผมว่าช่วยึคิดหน่อยเถอะครับ)และผมก็บอกว่าการเสนอให้ปลัดเป็นกรณีพิเศษเป็นเรื่องดีแต่่การที่เราเสนอเรื่องอะไรไปแล้วค้างอยู่แล้วเรายังไปผลักดันอีกเรื่องเป็นกรณีพิเศษอีก มันดูไม่ดี(หลักการบรืหาร) แต่อยากให้สมาคมทำพิเศษกับกลุ่มอื่นบ้างก็แค่เนี้ย (ให้คนเขาได้พูดในเชิงวิพากษ์บ้างนะครับ
เธียรเมฆ ลบ -
20/10/2012 - 13:52 - 183.88.56.xx

01604-1 No. 3

สมาคมฯจัดตั้งเจตนารมณ์ก็เพื่อเป็นสื่อกลางให้พนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไป ดูได้จากจัดสัมมนาที่ผ่านมา ประธานวุฒิสภาก็บอกแล้วว่าอย่าไปหวังอะไรมาก ท่านจัดก็ไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลย ค่าใช้จ่ายที่ท่านเรียกเก็บ ไม่เคยชี้แจงว่าใช้อะไรไปบ้างคุ้มค่ากับที่พนักงานเทศบาลได้รับไหม ทุกบาทเป็นภาษีประชาชน ฝ่ายวิชาการบอกตรง ๆ สู้ปลัดอบต.ที่เป็นประธานชมรมฯไม่ได้เลย เห็นออกความเห็นเรื่องเงินบำรุงสมาคมสันนิบาต ผลสุดท้ายพรรคพวกยังต้องตอบ สตง.อยู่ดี ไม่ได้ดูถูกท่าน แต่ความเห็นบางอย่างให้มหาดไทยเขาจัดการเราอย่าไปให้ความเห็นให้พวกพ้องตึความผิด เบื่อแล้ว อีก  9 ปีก็จะครบการรับราชการแล้ว เป็น ผอ.กองปัจจุบันก็พอใจแล้ว ไม่เคยคิดไปเอาเปรียบเพื่อนคนเทศบาลดั้งเดิม - www.thai. at hotmail.com
19/10/2012 - 20:51 - 27.55.13.xx

01604-1 No. 4

เจตนารมณ์ของสมาคมฯไม่เคยเปลี่ยน เหมือนเดิม มันเปลี่ยนที่คน มีเจตนา อะไร เพื่อใครตามดู - padom at hotmail.com
23/10/2012 - 21:12 - 223.206.199.xx
ค่ารักษาพยาบาลทำไมไม่รีบผลักดัน ชีวิตคนอีกหลายคนที่รอคอยความพิเศษนี้อยู่ขอให้พิเศษๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากกว่านี้หน่อยจัดลำดับความสำคัญและประโยชน์ต่อส่วนรวม มากกว่าบางกลุ่มหน่อยท่าน
คนทำงานที่ไม่ใช่ปลัดฯ ลบ -
24/10/2012 - 16:28 - 125.27.176.xx

01604-1 No. 5


หน้า : 1